03 augusti 2006

Att förstärka konflikter

Konflikt definieras i system teori (Luhmann Social Systems theory) som uttalade intressemotsättningar.

Motsättningar och konflikter ses enligt system teori som avgörande för organisationers och samhällens fortbestånd och skydd mot kollaps. Det gäller att utveckla motsättningarna och konflikterna. En organisation eller samhälle utan motsättningar stagnerar och kollapsar.

Ett sätt att förstärka konflikter är, enligt Luhmann, att dra in tredje part. Speciellt om de ursprungliga parterna försöker vinna över tredje part på sin sida ökar argumentationen vilket också ökar konfliktens komplexitet. Detta blir då funktionellt för organisationen (alla organisationer ses som samhällen). Parter ska alltså, för samhällets skull, inte göra upp själva. Dra in fler. Öka konfliktens omkrets.

- Våld och förtryck ses som icke funktionellt eftersom det hindrar och sätter stopp för motsättningarna i och med segern eller krossandet av motparten. Samhällssystemen förlorar då sitt immunsystem mot katastrof och kollaps. Motsättningarna behöver snarare öka än minska för organisationernas och samhällenas skull. Min tolkning är att även personangrepp, förtal och mobbning blir icke funktionellt eftersom det undertrycker själva konflikten istället för att lyfta upp den. Individuella personliga motsättningar ses i systemteori som ointressant för samhället, det är intressemotsättningar som är funktionella, som skapar immunsystem.

- En stark hierarki ses i systemteorin som konfliktdämpande och därför ickefunktionellt för samhället eller organisationen.

Det som Luhmann inte tycks ta upp är att ett beslut i och med en omröstning avgör och tar bort konflikten. Beslut kan då bli ett dysfunktionellt hot mot samhället eller organisationen. Ett sätt att förlänga och förstärka konflikten är att göra det svårare att ta beslut. Om man tar beslut med kvalificerad majoritet måste fler vinnas över med argument. Konfliktens komplexitet ökar. Ytterligare ett steg för att utveckla konflikten är att använda vetorätt. Beslut med vetorätt skulle på ett radikalt sätt förlänga och öka konflikten eftersom alla måste övertygas eller mot-övertygas.

Tja, några tankar om konflikter och systemteori

Per Herngren

Version 0.1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar